Privacyverklaring

Privacy Policy 

 

Medisch Pedicure Monique Schepers  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Medisch Pedicure Monique Schepers  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
   verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal
   nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
   uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
   van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
   van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij hiervoor uw toestemming hebben;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
   deze respecteren.

Als Medisch  Pedicure Monique Schepers ben ik  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Medisch Pedicure Monique Schepers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de behandeling(en), zowel met u als met andere medische professionals;
– Declaratie van behandelingen bij de zorgverzekeraar;
– Het uitvoeren en opvolgen op de uitvoering van een behandeling. 

  Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pedicure Monique Schepers de volgende   persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Omschrijving en/of foto’s van voetklachten;
– Medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling.

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Monique Schepers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 –         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie      voor maximaal 7 jaar.

 –         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicure Monique Schepers. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt.

 

 NOTE; 

Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen!

 

 

Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten  2019-2020 

Medisch  Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten | www.zorgvoorvoeten.nl | zorgvoorvoeten@ziggo.nl | 06-19806198    0229 795033

NL84INGB0004235468       KvK : 37120664       BTW nr : NL1935.33.339.B01        provoetnr. 314904  Procertnr : 5112    AGB code: 96008706