Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten en een patiënt/cliënt waarop Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Diensten

Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures(KRP).

 

 1. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen uitsluitend  telefonisch worden gemaakt of via email. Niet per sms of Whatsapp.

 

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.

 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

 

Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

 

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Tarieven en betaling

 Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Friesland. Pedicure Friesland is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden.

 

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

 

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de Groninger Huisartsen Coöperatie of de desbetreffende podotherapeut.

 

 1. Personeel in de praktijk

Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van Pedicure Friesland en deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kan uitvoeren, dan heeft de patiënt/cliënt de mogelijkheid om dit te weigeren.

 

 1. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Friesland. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure Friesland opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

 

 1. Geheimhouding

Pedicure Friesland is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

 

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Beschadiging en diefstal

De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten.

 

Diefstal wordt door Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten altijd gemeld bij de politie.

 

 1. Garantie

Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

 

de patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

de patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

de patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de patiënt/cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

Patiënt/cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

 

 1. Gedrag

De patiënt/cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een patiënt/cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten het recht de patiënt/cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

 

 1. Recht

Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten en patiënt/cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

Medisch Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten  2019-2020

 

Medisch  Pedicure Monique Schepers / Zorg voor voeten | www.zorgvoorvoeten.nl | zorgvoorvoeten@ziggo.nl | 06-19806198    0229 795033

NL84INGB0004235468       KvK : 37120664       BTW nr : NL1935.33.339.B01        provoetnr. 314904  Procertnr : 5112    AGB code: 96008706